Degé Kangyur volume 68, F.135.a

ལས་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་མུ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །​གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་མུ་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །​རིས་དང་ལྡན་པར་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཐོབ་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པར་གྱུར་པ་དག་རྒྱུ་སྔར་མ་ཐོབ་པར་མི་དག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཐོབ་པ་མེད་པའི་མི་ལ་འདོད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལ་སོགས་པས་གནོད་པར་བྱེད་པ་ནི་མུ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །​མི་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དག་མེའམ། རལ་གྲི་དང་ཕྲད་ན་སྲེག་གོ་ཞེའམ། གཅོད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཐོབ་ན། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་རྣམས་སུ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ནི་མུ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །​གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དག་རིག་སྔགས་དང་། དུག་གི་མཐུ་ཐོབ་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི། འཆི་བའི་ཡུལ་གྱི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མའི་གཟུགས་བརྙན་ཐོབ་པ་ནི་མུ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །​གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དག་སྨན་གྱི་ས་བོན་བཏབ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི་དཔེར་ན། དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ངེས་པར་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་རི་རབ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡོད་པའི་ལས་དེ་དག་ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་གནོད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། གྲོལ་བ་ནི་མུ་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །​ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ལ། སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ནི་མུ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་ལ། ཚེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100133#UT22084-068-021-100133