Degé Kangyur volume 68, F.91.a

དངོས་པོ་ཆུང་ངུ་ཡིན་ཏེ། ཞིང་བཟང་པོ་ལ་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་འབྲིང་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་དག་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཞིག་བླངས་ན་ཡང་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་མ་བྱིན་པར་བླངས་པ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་རིས་སུ་འཐུན་པར་སླར་ཕུལ་ན། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ནི་དག་པར་འགྱུར་ལ། དགེ་འདུན་གྱི་བརྐུས་པ་ནི་ཚོར་བ་མ་མྱོང་བར་དག་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ་ཞིང་ལྕི་བའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་ཞིག་ན་ནི་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ལྟུང་ལ་གལ་ཏེ་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་མ་ཡིན་ན་ནི། དེའི་ནང་གི་བར་མནར་མེད་པའི་འཁོར་མུན་ནག་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བླངས་ནས་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་སྟེན་ཅིང་སེམས་ལ་དགའ་བར་བྱེད་དེ། གོམས་པར་བྱེད་ལ་མང་དུ་བྱེད་ན། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ཆུང་ངུ་དེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་འཆགས་པར་བྱེད་ཅིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱེད་ལ་འགྱོད་ན་དེའི་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞིག་དེ་ཐབས་དུ་མས་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ན། འདི་ནི་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན་པ་ཡིན་ནོ། །​གོམས་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་རྫས་ཐོབ་ནས་མགུ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཆོམ་རྐུན་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་རྫས་དེ་ཐོབ་ནས་བཟའ་བ་དང་། བགོ་བ་བྱས་ཤིང་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡོན་ཏན་དུ་བཟུང་ནས་གཞན་དག་ཀྱང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇོག་པར་བྱེད། ཡང་དག་པར་འཇུག་པར་བྱེད། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་ཅིང་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་མང་དུ་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་བྱས་ནས། མལ་ཆ་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100045#UT22084-068-021-100045