Degé Kangyur volume 68, F.91.b

གོས་དང་། རྒྱན་དང་། བཏུང་བ་དང་། སྨད་འཚོང་བ་དང་། རྒྱན་པོ་མང་པོ་དག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་སེམས་ཀྱིས་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་དེ། བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལེགས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​རྒྱུ་དེས་བདག་མལ་ཆ་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བ་དང་། གོས་དང་། རྒྱན་དང་། བཏུང་བ་དང་། སྨད་འཚོང་བ་དང་། རྒྱན་པོ་མང་པོ་དག་གིས་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་མྱོང་ངོ་། །​མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དེ་བདག་གིས་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་བདག་ལ་བདེ་བ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། འདི་ནི་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་མང་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །​འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན་ཅིང་བསྒོམས་ཏེ། མང་དུ་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་རིས་འཐུན་པ་གཞན་འདི་ལྟ་སྟེ། བྱེའུ་མཆིལ་པ་དང་། ངུར་བ་དང་། གོང་མ་སྲེག་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། རྨ་བྱ་དང་། སྲེག་པ་དང་། ཉ་དང་། སྲོག་ཆགས་དུད་ཀ་དག་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རིས་དག་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་འདིར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བའི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིས་འགྱུར་གྱིས་མངོན་པར་ཞེན་ལ་དེ་འདོད་ཆགས་ཚིམ་པ་མེད་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་དེ། གང་དྲི་ཟ་དེར་ཉེ་བར་འགྱུར་ཞིང་གང་གིས་དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་ཞིང་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དེར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​རྒྱུ་དེས་ན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་པའི་འདོད་པས་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་ནི་ངན་པ་ཡིན་ནོ། །​མི་དེ་རེག་བྱའི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བས་དེ་དང་དེ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་སྟེ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་འདི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྟེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100046#UT22084-068-021-100046