Degé Kangyur volume 67, F.291.b

།རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་རི་རབ་དང་མཉམ་པ་ལོ་བརྒྱར་སྦྱིན་པ་བྱིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདིས་སྔ་མ་དེའི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྲོ་བ་ནས་རྒྱུའི་བར་དུ་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མན་ཤེལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྣང་འདིའི་མཚན་གང་དག་འཛིན་པ་དེ་དག་ནི་བསྐལ་པ་བཅུར་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་གང་དག་དད་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་བསྐལ་པར་མཚམས་མེད་པར་གནས་པའི་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བཅྭ་ལྔ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འོད་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་མཚན་གང་དག་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་སྒྲོལ་བར་བྱེད་དོ། །​བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནོར་བུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐར་མ་མར་མེ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐར་མ་མར་མེ་སྣང་བ་དེའི་མཚན་གང་དག་ཉན་པ་དང་། དད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གང་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བའི་སྟོབས་དེ་དག་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདེན་པའི་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེན་པའི་དབྱངས་དེའི་མཚན་གང་དག་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-770#UT22084-067-005-770