Degé Kangyur volume 67, F.292.a

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་ཀྱི་མཚན་ཉན་ཅིང་དད་པ་ཡང་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་འདི་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །​བསོད་ནམས་ཆུང་ངུས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པར་མི་ནུས་སོ། །​གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་གཅིག་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན། གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་ནས་བཅུའི་བར་དུ་མ་ཡིན་གྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་དག་ནི་བསྐལ་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་དགུ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དབྱངས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་མཚན་གང་དག་ཉན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་དཀར་པོ་ཡང་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞིང་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་གི་ཐ་མ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཉི་མ་ཅན་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་འོད་ཀྱི་མཚན་གང་དག་ཉན་ཅིང་ཐོས་ནས་ཀྱང་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་འོད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ལན་གསུམ་དུ་བརྗོད་པ་དང་། ཡང་གང་དག་གིས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་རྗོད་པར་བྱེད་ན་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དྲི་མ་མེད་པ་ཅན་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-771#UT22084-067-005-771