Degé Kangyur volume 67, F.302.a

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྔ་མས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལ་འཛུད་པར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལ་དཔའ་བ་དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བས་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་མཆོག་ལ་གཟུད་པར་བྱའི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ལ་གཟུད་པར་མི་བྱའོ། །​གང་དག་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ན་དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཉིད་སྦྱིན་པར་བྱའི། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྙེན་པར་འགྱུར་རོ། །​བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆོས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་དེའི་མཚན་ཉན་པ་དང་། དད་པ་ཡང་སྐྱེད་པ་དང་། ཐལ་མོ་སྦྱོར་བར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འདི་ལ་ཆོས་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སློབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཕན་ཡོན་འདི་དག་འདོད་པས་རི་མོར་བྱས་ཏེ་མོས་པར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་ལ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཤེས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཚད་གཟུང་བར་མི་བྱ་སྟེ། གང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་མ་ཡིན་པས་ན། དཔེ་འདི་དག་ཐོས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྙས་པར་མི་བྱ་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གམ། ངག་གི་ལས་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོའི་ལུས་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་བའི་ལས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་མི་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་དཀའ། མིར་འགྱུར་བ་དང་། དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །​དེའི་ཕྱིར་དཔེ་ཞིག་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དཔེར་ན་ས་ཆེན་པོ་འདི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེའི་ནང་ན་གཉའ་ཤིང་བུ་ག་གཅིག་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། རུས་སྦལ་ཞར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་རླུང་ཡར་ལྡང་བ་མར་ལྡང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡང་བ་ལ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-791#UT22084-067-005-791