Degé Kangyur volume 67, F.301.b

དེ་དག་མཚན་ཐོས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་མོས་པའམ་དད་པར་འགྱུར་བའི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་མེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཡང་གང་དག་མོས་པ་དང་། དད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བྱེད་ཅིང་བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལས་ཕྱིར་མ་ལོག་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེའི་ཕྱོགས་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པར་བྱའོ། །​མཁས་པ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མི་མཇེད་ཙམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བཅུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བར་བྱས་ཏེ། ཚད་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་པར་ཉིན་རེ་ཞིང་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས་སྔ་མའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཆ་གང་དུའང་བརྗོད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །​གང་གིས་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་བས་ཆེས་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་བསྐལ་པ་བརྒྱར་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅུ་འདས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་དང་ལྡན་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཡོངས་སུ་དག་པ་དེའི་མཚན་ཉན་པ་དང་། སེ་གོལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་བྱམས་པའི་སེམས་སྒོམ་ཞིང་མངོན་པར་དད་པར་བྱེད་པ་དང་། མོས་པར་བྱེད་ཅིང་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་ཐོས་པ་དང་། བྱམས་པའི་སེམས་བསྒོམས་པའི་བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཚིག་འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་བྱས་ཏེ། གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཉིན་རེ་ཞིང་སྦྱིན་པ་ཕུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་སྦྱིན་པ་ཕུལ་བ་འདི་བས་སྔ་མའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདིས་ཅིའི་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྔ་མས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-790#UT22084-067-005-790