Degé Kangyur volume 66, F.140.a

ངམ། བསྐྱོད་པ་ཡང་ངམ། སྟོབས་དང་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་སམ་ཞེས་ཀྱང་ཞུ་བར་མཛད་ལགས་ན། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་བསྙུང་བ་མི་མངའ་ལགས་སམ། གནོད་པ་ཆུང་ལགས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་བྲོ་འཚལ་བ་མ་མཆིས་ལགས་སམ། གནོད་པ་ཆུང་ལགས་སམ། དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པར་འཚལ་བ་དག་ལགས་སམ། ཇི་ལྟར་ཆོས་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་དེ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་བགྱིད་པ་དག་ལགས་སམ། ཆོས་ཀྱིས་གནས་པས་གནས་པར་བགྱིད་པ་དག་ལགས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་དང་། ཀླུའི་ཡུལ་བཅོམ་ལགས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་གཅིག་པུ་ལགས་སམ། འདི་ན་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ལགས་སམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ན་གང་སུ་དག་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་དབང་རྒྱལ་པོ་དེ་ཁྱོད་དང་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་ཀླུའི་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་ལེའུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་འབྱང་བའི་གཟུངས་སྔགས་འདི་ལ་དད་པ་སྦྱིན་པར་མཛད་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་མཐུ་ཆེ་བ། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བགྱིད་པ། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བགྱིད་པ། ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བགྱིད་པ་ཞེས་བགྱི་བ་ནས། ཇི་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་བར་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁུར་འདོར་བར་བགྱིད་པའི་བར་འདི་ཡང་བསྐུར་ལགས་ཏེ། ཏད་ཡ་ཐཱ། དྷུ་མ་ཏེ། དྷུ་མ་ཏེ། ཨཀྵི་དྷུ་མ་ཏེ། པྲ་བྷཱ་ས་དྷུ་མ་ཏེ། སརྦཱ་ཀཱ་ཤ་དྷུ་མ་ཏེ། ཨ་བཻ་ཁ་གྷ། བཻ་མེ་ཏ་ཁ་གྷ། ཨ་བཻ་ཀྵ་ཁ་གྷ། ཨ་མོ་ཧ་ཁ་གྷ། ཨ་ན་ནྱ་ཁ་གྷ། བྱཱ་བྲཱིཏྟི་ཁ་གྷ། སྃ་རུ་ཙ་ཁ་གྷ། ཨ་ནཻ་མ་ཁ་གྷ། ལོ་ཙ་ན་ཁ་གྷ། ཤི་ཁི་ཁ་གྷ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-362#UT22084-066-015-362