Degé Kangyur volume 66, F.128.b

སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་སོ། །​དེས་ཀྱང་དེར་ནམ་མཁའ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འདོང་བ་དག་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ་སྣང་བ་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་མེ་ཏོག་གི་སྙིང་པོ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་རབ་ཏུ་བཏུད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་ལངས་ནས་རིང་པོར་མ་ལགས་ཏེ། བདག་གིས་ནི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མ་མཆིས། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མཆི་བ་དག་མཐོང་ལགས་སོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ་སྣང་བ་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་བདག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལ་རྒྱུ་ནི་གང་ལགས་སྙམ་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་མེ་ཏོག་གི་སྙིང་པོ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་བརྒྱད་ཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​འདི་ལྟར་སྙིགས་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གནས་པ་དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་གི་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་རྒྱུན་མི་གཅད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྟན་པའི་སྒོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མི་མཇེད་དེར་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་རྣམ་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-279#UT22084-066-015-279