Degé Kangyur volume 66, F.225.a

ཅན་འབྱུང་པོ་རྣམས་མྱུར་དུ་ཀླུའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེའོ། །​བཅུ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་ཞིང་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དག་ཡིན་ལ་མྱུར་དུ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་ལ་ལག་པ་བརྐྱང་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་ཞིང་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་སྐྱོན་མེད་པར་བསྲུང་བར་ནི་མ་ནུས་སོ། །​དེ་དག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་འཇིགས་པས་སྐྲག་ནས་རང་གི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁེངས་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ང་རྒྱལ་གྱི་མཐུས་རང་གི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བ་མང་ཞིང་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་སྡང་སྟེ། དེ་དག་ཤ་ཁོན་ལ་རྟེན་པས་འཆི་བའི་དུས་ཐ་མར་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཏེ། དེ་དག་སྨོན་ལམ་གྱིས་དེར་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ཞིང་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་སྦྱིན་གནས་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དང་མཆོད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་རང་གི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་སེར་སྣ་ཅན་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་སྐྱོན་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལས་དེས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་ང་རྒྱལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞིང་མུ་ཅོར་སྨྲ་ལ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལས་དེས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་ལ་གཅེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་མང་བ་དག་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-974#UT22084-066-015-974