Degé Kangyur volume 66, F.175.a

པ་མེད་དོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྐྱེན་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བར་སྐྱེའོ། །​རྐྱེན་མ་ཚང་བས་འགག་གོ། །​ཐམས་ཅད་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བདག་མེད་དོ། །​རྐྱེན་དེ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་དང་། ཚོར་བ་པོ་དང་། སློང་བ་པོ་དང་། ཀུན་ནས་སློང་བ་པོ་མི་དམིགས་པ་ཉིད་པས་དེས་ན་དེ་དག་བདག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་བདག་མེད་པ་དེ་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་བདག་གམ་བདག་གི་མེད་དོ་སྙམ་མོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ལེན་པ་མེད་དོ། །​འདོར་བ་མེད་དོ། །​དེ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡིད་བདག་མེད་པའོ། །​གང་བདག་མེད་པ་དེ་སྟོང་པའོ། །​མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ། །​གང་བདག་མེད་པ་དེ་སྟོང་པའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོའི་བར་དུ་བསྒོམས་པས་ཆགས་པའི་གཞི་རྣམས་སྤོང་བར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་བདེན་པ་བཞི་པའི་བར་མངོན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​མཁས་པས་འདིར་དེ་ལྟར་བདག་ཡོངས་སུ་བཙལ་ནས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་བདག་མེད་པ་བཞིན་རང་གི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་མཁས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་པས་གནས་ཤིང་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་གནས་པས་གནས་ནས་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མཆོད་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མངོན་པར་སྲུང་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དད་པར་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​དབང་པོ་ཚངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-608#UT22084-066-015-608