Degé Kangyur volume 66, F.169.a

ཡང་དང་ཡང་དུ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ། མཁས་པས་འདོད་པའི་ཁམས་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​ཀཽ་ཌི་ནྱ་དེ་ལ་མཁས་པས་ཇི་ལྟར་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ལྷའི་རིས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་དག་སྒོམ་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མ་གྲོལ་བ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་གཟིར་བ་ཡིན། ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཉིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་ཡིན། ཕ་རོལ་ལ་མི་ལྟ་བ་རྣམས་ཡིན། ངེས་པར་འབྱུང་བར་མི་ལྟ་བ་རྣམས་ཡིན། ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་མ་གྲོལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་གིས་གཟིར་བ་ཡིན་ན་མཁས་པ་སུ་ཞིག་དེ་དག་ལ་དགའ་བར་སེམས་ཤིང་འདོད་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད། མཁས་པས་དེ་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​གཞན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་ཟག་པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ཞིང་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བ་མ་ཡིན་པར་གནས་པ་འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་ཡིན། ས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་མི་བྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རང་རྒྱལ་བ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ན་གང་དག་མགོ་མཉམ་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིར་བ་ཡིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-572#UT22084-066-015-572