Degé Kangyur volume 66, F.165.b

སེམས་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པ་ཐོབ་པ་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། ངན་ངོན་མ་ཡིན་པར་ཐོབ་པ་ཡིན། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། རྐྱེན་གང་དག་གིས་སེམས་ཀྱི་འདུ་འཕྲོད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་དེ་དག་བསྡུས་ནས་འཇིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྡུད་པར་བྱེད་པ་འདི་ནི་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་སྐྱོན་མེད་པ་ཐོབ་པ་གཉིས་པ་ཡིན་ཏེ། ངན་ངོན་མ་ཡིན་པར་ཐོབ་པ་དང་། དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གི་སེམས་འདི་ཇི་སྲིད་དུ་རྐྱེན་གྱི་འདུ་འཕྲོད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་རྒྱུག་པར་བྱེད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བས་མྱོས་པས་གནས་པར་འགྱུར་བས་གང་བདག་གིས་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་ནུབ་པར་བྱ་གོར་མ་ཆག་གོ་སྙམ་ནས་དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་སློབ་པར་བྱེད་དེ། བདག་གི་སྐྱོན་གྱི་འདུ་འཕྲོད་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ནི་རུས་གོང་གི་ཕུང་པོ་དྲན་པས་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བའོ། །​གང་བདག་གིས་དེ་མངོན་པར་དོར་བར་བྱ་གོར་མ་ཆག་གོ་སྙམ་ནས་དེ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་བྱུང་བ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ནུབ་པར་བྱེད་པ་འདི་ནི་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བ་གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱོན་མེད་པར་ཐོབ་པ་དང་། དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ་པ་དང་། ངན་ངོན་མ་ཡིན་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཟད་པ་དང་། རང་བཞིན་དག་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་བྱའོ། །​ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས། དེ་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་པའི་རྒྱུ་བ་རྣམ་པར་ཞི་བ་དང་སེམས་ཞི་བར་གནས་པ་འདི་ནི་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་སྐྱོན་མེད་པ་ཐོབ་པ་བཞི་པ་ཡིན་ཏེ། དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཚེགས་མེད་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོར་འཇུག་པ་འབུམ་ཕྲག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-548#UT22084-066-015-548