Degé Kangyur volume 66, F.156.a

དགེ་བའི་སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་གཞི་མེད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། སྣང་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བཞིན་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་ཁ་ཅིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཁ་ཅིག་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་མངོན་དུ་བྱེད་དེ། འདི་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བ་བདེན་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་པའོ། །​གཞན་ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་ལྟར་བདག་གི་རྟོག་པ་རྣམས་ནི་དོན་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གང་བདག་གིས་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་བརྟག་པས་གནས་པར་མི་བྱའོ། །​གང་ན་གཟུགས་ཡོད་པ་དེ་ན་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་ཡོད་དོ། །​དེ་ན་ཐོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཡོད་དོ། །​དེ་ན་རྒ་ཤི་ཡོད་པས་བདག་གིས་རྒ་ཤི་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕྱིར་སེམས་སྒོམ་མོ། །​ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་སུ་ཡང་མོས་སོ་སྙམ་མོ། །​ཡང་དེ་ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་དེ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད། དེ་ལ་མོས་པར་བྱེད་དེ། དེ་ནམ་མཁའ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་པར་བརྗོད་པ་དང་མོས་པར་བྱེད་ཅིང་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བ་བདེན་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བའོ། །​ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ནི་བདག་གི་བདག་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ལ་ད་དུང་བདག་གི་རྟོག་པ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​གང་བདག་གི་བདག་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་བརྟག་པར་བྱའོ། །​བདག་གི་འདུ་ཤེས་ནི་ནམ་མཁའ་ཡིན་ནོ་སྙམ་མོ། །​འོན་ཀྱང་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྒྲར་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-482#UT22084-066-015-482