Degé Kangyur volume 66, F.155.a

དང་། ཡིད་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ། དེ་འགོག་པས་ཉིན་ཞག་གཅིག་འདའ་བར་བྱེད་དོ། །​ཇི་ལྟར་བསམས་པ་བཞིན་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་སེམས་དང་པོ་ལྡང་བའི་བར་དུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོའི་བར་ཡང་འདའ་བར་བྱེད་དོ། །​སེམས་གཉིས་པས་ནི་དེའི་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། ཚེ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་བས་མགོ་མཉམ་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བྱེད་དེ། འདི་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་དོན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གཟུགས་ཇི་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་མཐོང་ངོ་། །​སེམས་ནི་སེམས་ཉིད་དང་གཟུགས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་ནམ་མཁའ་དག་པ་ཉིད་ལ་བརྟག་པར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་གཟུགས་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་འདོད་དེ། དེ་ལྟར་དེའི་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་དེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་སྙམ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །​གང་ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གི་གཟུགས་ནི་ནམ་མཁའ་སྟེ། བདག་གིས་ནམ་མཁའ་གཟུགས་སུ་མཐོང་ངོ་། །​ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་ནི་གོ་འབྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །​འོན་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ནི་རླུང་གིས་ཁྱབ་པའོ། །​རླུང་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པའོ། །​བདག་གི་གཟུགས་ཀྱང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། གཉི་ག་མཚན་ཉིད་མཚུངས་སོ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཅི་འབྱུང་བ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་དག་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གཉི་ག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-475#UT22084-066-015-475