Degé Kangyur volume 66, F.150.b

གཅིག་ཏུ་སེམས་ཉེ་བར་གཏོད་པར་བྱེད་ཅིང་སྒོམ་པར་བྱེད། ལན་མང་དུ་བྱེད་དོ། །​དེར་བུ་གའི་བར་དུ་མཐོང་བར་བྱེད་ཅིང་སྒོམ་པར་བྱེད། ལན་མང་དུ་བྱེད་དོ། །​དེར་ཡང་བྱེ་མའི་འབྲུ་ཙམ་གྱི་རུས་གོང་གི་ཕྱེ་མར་བྱེད། མཐོང་བར་བྱེད་ཅིང་རིམ་པ་དེ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མགོའི་ཐོད་པ་ཐམས་ཅད་རུས་གོང་གི་ཕྱེ་མའི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་ཀྱང་རླུང་གིས་ཁྱེར་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བར་བྱེད་པ་ནས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་བར་དུ་བྱེད་དོ། །​དེ་ལ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་འདི་ནི་ཞི་གནས་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ཀློང་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་བཞི་པའོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀཽ་ཌི་ནྱས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས། འདུས་བྱས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མ་ཚང་བ་མ་མཆིས་པ་རྣམ་པར་དབེན་པའི་རྟེན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཅན་ལགས་སམ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་ནོ། །​འདུས་བྱས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པར་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའོ། །​ཀུན་ཤེས་ཀཽ་ཌི་ནྱས་ཞུས་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་ནམ་མཁའ་རང་གི་ཤེས་པ་ལགས་སམ། འོན་ཏེ་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་ལ་མངོན་པར་འཇུག་པ་ལ་མཁས་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་འཇུག་པས་འདུས་བྱས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །​ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། གང་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་རྣམ་པར་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་མགོའི་ཐོད་པའི་རུས་པའི་ཕྱེ་མ་མཐོང་ནས་ཐམས་ཅད་རླུང་གིས་ཁྱེར་བར་མཐོང་བ་དེས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བཤིག་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཅི་ཡང་སྣང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་སྒོམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-450#UT22084-066-015-450