Degé Kangyur volume 66, F.120.a

འདོད་པའི་བུད་མེད་གང་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དེ་ཁྲུས་བྱས་ནས་བྱི་འཆོར་པ་སྲུང་བར་བྱེད་ཅིང་ཉིན་ལན་གསུམ་དབེན་པར། མཚན་ལན་གསུམ་དབེན་པར་པུས་མོའི་ལྷ་ང་གཉི་ག་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་རབ་ཏུ་བཏུད་ནས་མདུན་དུ་མངོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་མི་ཟད་པའི་སྦུབས་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་དྲན་པར་བྱེད་ན་བུད་མེད་དེ་བུ་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་ཡང་རང་གི་སྨོན་ལམ་མ་གཏོགས་པར་དེའི་བུད་མེད་འཐོབ་པའི་ཐ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་ཟད་པའི་སྦུབས་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་དོན་ཆེ་བ་དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་མ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཏད་ཡ་ཐཱ། ཤ་ར་ཎ་བྱ་ཡ། ཤིཀྵ་བྱ་ཡ། སྨྲྀཏི་བྱ་ཡ། བྲ་ཧྨ་ཎི་བྱ་ཡ། རྀདྡྷིབྱ་ཡ། ཨིནྡྲཱི་ཡ་བྱ་ཡ། བ་ལ་བྱ་ཡ། བོ་དྷྱངྒ་བྱ་ཡ། ས་མཱ་དྷི་བྱ་ཡ། དྷཱ་ར་ཎཱི་བྱ་ཡ། ཀྵཱན་ཏི་བྱ་ཡ། བྷྱ་ན་བྱ་ཡ། ཨ་རཱུ་པ་བྱ་ཡ། ཨ་ནི་ན་ཛ་བྱ་ཡ། མཱརྒ་བྱ་ཡ། ཨ་བི་ཛྙཱ་བྱ་ཡ། པྲ་ཏི་ས་མ་བིད་བྱ་ཡ། བྷཱུ་མི་བྱ་ཡ། བིདྱཱ་བྱ་ཡ། མ་ཧཱ་མཻ་ཏྲི་བྱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎཱ་བྱ་ཡ། པྲཱི་ཐྭཱི་བྱ་ཡ། ས་ཏྭ་བྱ་ཡ། དྷ་རྨ་བྱ་ཡ། ཏ་མོ་བྱ་ཡ། ཨ་ལོ་ཀ་བྱ་ཡ། པྲ་ཏི་བྷ་ས་བྱ་ཡ། པྲ་ཏི་ཤྲུད་ཀ་བྱ་ཡ། ག་ག་ན་བྱ་ཡ། མ་རུ་ཏ་བྱ་ཡ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་བྱ་ཡ། པྲ་ཎི་ཧི་ཏ་བྱ་ཡ། ཨ་ནི་མིཏྟ་བྱ་ཡ། རུ་ཏ་བྱ་ཡ། གྷོ་ཥ་བྱ་ཡ། ཀིན་ཙ་ནཱ་བྱ་ཡ། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཨ་ནཱུ་ན། ཨ་པ་ཧ། ཙ་ཙ་ཙ་ཙ། ཙཱ་རཱ་ཙ། ཙ་ར་བི་མུ། ཙ་བི་ཙཀྵ་ཙ། ཀུ་ཙ་ཙཱ་ར་བི་མུ། བྱ་ཡ་བི་མུ། ཀྵ་ཡ་བི་མུ། ཨ་ས་མུ་དྲ། ཙ་ར་བི་མུ། ཙྪ་ད་བི་མུ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་བི་མུ། བྱུ་པ་ཤ་མ་བི་མུ། ཨ་ནཱ་བྷ་ས་བི་མུ། ཨ་ཧ་ཏ་བི་མུ། ཨཱ་ར་པཱ་ར་བི་མུ། ཨ་ར་པ་ར་བི་མུ། ཨུ་པ་ཤ་མ་ས་ལི་ལ་བི་མུ་སྭཱ་ཧཱ། རིགས་ཀྱི་བུ་མི་ཟད་པའི་སྦུབས་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཆེ་བ། དོན་ཆེ་བ། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བྱེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྲུ་བར་བྱེད་པ། སྣང་བར་བྱེད་པ། ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ལོང་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-221#UT22084-066-015-221