Degé Kangyur volume 66, F.98.b

རིགས་དག་གི་བར་དག་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕྱུག་པ་དག་ལ་དེ་ལྟར་བསྔོས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་ཕྲོགས་ནས་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བ་དེ་བཤད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་དེ་དག་ཀྱང་ངའི་བཀའ་བསྟན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་ཐོབ་ནས་སྤོང་བ་དག་ཏུ་བྱེད་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དག་ཏུ་མི་བྱེད་དེ། དེ་དག་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་གནོད་པ་གཉི་ག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་ལན་གཉིས་སུ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྟན་དུ་གསོལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱིས་འཇིགས་པར་ལྟ་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལེགས་པར་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་དང་། གསལ་བར་བགྱིད་པའི་རྒྱལ་རིགས་ནས་དམངས་རིགས་ཀྱི་བར་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་རིགས་བཙུན་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའི་ཕྲིན་ལས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་སྟོབས་དང་བརྩོན་པ་མཆོག་ཏུ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལེགས་པར་བསྟན་པ་གསལ་བར་བགྱིད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། གང་ཟག་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དག་དང་། ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་དག་དང་། ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕྱུག་པ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་བགྱིད་པ་དང་། སྲུང་བ་བགྱིད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བར་བགྱིད་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཀྱང་འཕྲོག་པར་མི་བགྱིད་ལགས་སོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་གང་གིས་གང་ཟག་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་དག་གི་ལོངས་སྤྱོད་དང་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་ཕྲོགས་ནས་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བགྱིད་པ་དེའི་རྒུད་པར་འགྱུར་བ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གལ་ཏེ་ངས་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་ལུང་བོང་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་རིགས་ནས་དམངས་རིགས་ཀྱི་བར་དག་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-92#UT22084-066-015-92