Degé Kangyur volume 66, F.51.a

པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད། དེ་དཀའ་བ་སྤྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་བཟོད་པ་དཀའ་བ་བྱེད་དེ། དེས་ན་བཟོད་པ་མཆོག་ཐོབ་པར་བྱེད། དེས་ན་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། དེས་ན་སྣ་ཚོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། དེས་ན་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་བཞི་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྔགས་པའི་བྱ་བ་རྗེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྐད་སྨྲ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན། ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན། ཁྲོ་བ་སྐྱེས་པ་ཡང་སྤོང་བར་བྱེད། རབ་ཏུ་སྤོང་བར་བྱེད། རྣམ་པར་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ལ་རབ་ཏུ་རྟོན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་མདག་ཆེན་པོས་གང་བའི་དོང་ནི་ཆུའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲོ་བ་སྐྱེས་པ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་དང་། སེལ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་རྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་དང་པོ་འདི་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐོས་པ་ཚོལ་བ་ལ་གནས་ཤིང་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོལ་བ་ན་གཅེས་པ་མི་འདོར་བ་ཡིན། ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པའི་ཐོས་པ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། དེ་གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འདོད་པའི་བྱ་བ་རྗེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ཐོས་པ་མང་པོ་ལ་འགོད་པར་བྱེད་ཅིང་ཆོས་དེ་དག་ལ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དྲན་པས་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཞིག་རྩེ་བ་དང་དགའ་བས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་དེ་དུས་དེའི་ཚེ་བཀྲེས་པར་གྱུར་ལ། དེ་དུས་ཕྱིས་ཞིག་ན་སྔོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh248.html?part=UT22084-066-006-215#UT22084-066-006-215