Degé Kangyur volume 66, F.51.b

གྱི་རྩེ་བ་དང་དགའ་བ་དེ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་པ་ན་འདི་ལྟར་དེ་སྔོན་གྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེས་བཀྲེས་པ་ཡོད་པ་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་དུས་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚོར་བས་ཉེན་པ་དེའི་ཚེ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ཀྱིས་དང་དུ་ལེན་པར་བྱེད་དེ་དེ་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེས་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པས་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་ཅིང་དེར་གནས་ན་ཡང་དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་གཉིས་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཞན་ལ་གཤེ་བར་མི་བྱེད་དེ། གཏི་མུག་པ་ཞེའམ། རྨོངས་པ་ཞེའམ། ཁེངས་པ་ཞེའམ། ལོང་བ་ཞེའམ། འཐེང་པོ་ཞེས་གཞན་ལ་ཁྲོ་བ་སྐྱེད་པས་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་ཁྲོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དབུགས་འབྱིན་པར་བྱེད། བཟོད་པ་གསོལ་བར་བྱེད། རྗེས་སུ་འཐུན་པར་བྱེད། ཆོས་ཀྱིས་དགའ་བར་བྱེད། དྲན་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པར་བྱེད། དེ་ལ་གསོང་པོར་སྨྲ་བར་བྱེད། ཚུར་ཤོག་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ། མ་འཇིགས་ཤིག །​མ་འཇིགས་ཤིག་ཅེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད། དབུགས་འབྱིན་པར་བྱེད་དེ། ཡིད་ཆེས་པར་བྱེད་ཅིང་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བྱེད། རྗེས་སུ་འཐུན་པར་བྱེད་དོ། །​སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའི་སྤྱོད་པ་དག་ལས་ཀྱང་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་གསུམ་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ཤིང་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་དེ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དག་ཀྱང་དེ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་པར་བྱེད་པ་དང་། བསྟི་སྟང་གིས་ཆོས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་བཞི་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་སྐྱེ་བ་དྲན་པས་གནས་ལྔ་རབ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh248.html?part=UT22084-066-006-216#UT22084-066-006-216