Proper Dharma Conduct

Kangyur volume 66, F.17.a

ཇི་ལྟར་ན་ཅི་ལའང་ལན་མི་རེ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྙེད་པ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་འཚོ་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ནོར་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ནོར་བདུན་དང་ལྡན་པའོ། །​བྱས་པ་ཤེས་པ་མེད་པར་སྦྱར་བ་ནི་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་སྦྱིན་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་རྣམས་ཤེས་རབ་ལ་སྦྱར་བའོ། །​ཅི་ལའང་ལན་རེ་བ་མེད་པ་ནི་རང་གི་དགོས་པ་ལའང་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བའོ། །​རྙེད་པ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་འཚོ་བ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆགས་པ་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​ཆགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྤྱོད་ཅིག །​ཆགས་པ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ལའང་ལྟོས་ཤིག །​ཆགས་པ་མེད་པ་ལའང་སྲུངས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་འཚལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆགས་པར་ཞེན་པ་ལ་ལྟ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆགས་པ་མ་མཆིས་པ་སྲུང་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཆགས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནི་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སོ། །ཆགས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱད་པ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གཅད་པའོ། །​ཆགས་པར་ཞེན་པ་ལ་ལྟ་བ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའོ། །​ཆགས་པ་མེད་པ་སྲུང་བ་ནི་སྐྱོན་མེད་པར་མི་འཇུག་པ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་འཇིགས་པར་གྱིས་ཤིག །མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​སྙིང་བརྩེ་བ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​སྙིང་རྗེ་བ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འཇིགས་པར་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མངོན་པར་དགའ་བ་མ་མཆིས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྙིང་བརྩེ་བ་མ་མཆིས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྙིང་རྗེ་བ་མ་མཆིས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇིགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་འཇིགས་པའོ། །​མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་མེད་པའོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-229#UT22084-066-002-229