Degé Kangyur volume 66, F.26.b

ཇི་ལྟར་ན་སྤང་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། སྨད་པ་ནི་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྨད་པའོ། །​བསྟོད་པ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྟོད་པའོ། །​བསྙེན་པ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་མོ། །​སྤང་བ་ནི་མི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་དེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། ཕོ་བྲང་འཁོར་དག་ཏུ་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་སྟོབས་སྟོན་ཅིང་། དགོན་པ་དང་བས་མཐའ་རྣམས་སུ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བར་སྟོན་ཅིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། ཕོ་བྲང་འཁོར་རྣམས་སུ་བསམ་གཏན་གྱི་སྟོབས་སྟོན་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དགོན་པ་དང་། བས་མཐའ་རྣམས་སུ་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བར་སྟོན་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། ཕོ་བྲང་འཁོར་དག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ན་གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་རེག་པ་དག་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མནན་པར་བྱའོ། །​དགོན་པ་དང་བས་མཐའ་རྣམས་ན་འདུག་པའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་གང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་མནན་པར་བྱ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆུའི་ནང་ནའང་འདུག་པར་གྱིས་ཤིག །​རྟག་པར་སྐོམ་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​སྐོམ་པ་ཡང་སོལ་ཅིག །​སྐོམ་པ་མེད་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཆབ་ཀྱི་ནང་ན་མཆིས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྟག་ཏུ་སྐོམ་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྐོམ་པ་བསལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྐོམ་པ་མ་མཆིས་པར་མི་བགྱིད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཆུའི་ནང་ན་འདུག་པར་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གནས་པར་བྱ་བའོ། །​རྟག་པར་སྐོམ་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱིས་སྐོམ་པར་བྱས་པའོ། །​སྐོམ་པ་བསལ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའོ། །​སྐོམ་པ་མེད་པར་མི་བྱ་བ་ནི་འདུས་མ་བྱས་སུ་ལྟུང་བར་མི་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་གཅིག་པུ་གྲོགས་མེད་པར་ཡང་གྱིས་ཤིགThe English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-248#UT22084-066-002-248