Degé Kangyur volume 66, F.26.a

བས་ན་ཆགས་པ་རྣམས་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱིས་ཤིག །​ཆགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྤྱོད་ཅིག །​ཆགས་པ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལྟོས་ཤིག །​ཆགས་པ་མེད་པར་ནི་མ་ལྟུང་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཆགས་པ་རྣམས་འཚལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆགས་པ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆགས་པ་མ་མཆིས་པ་ཉིད་དུ་མི་ལྟུང་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་འདོད་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བའི་སེམས་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །​ཆགས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱད་པ་ནི་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་སུའོ། །​ཆགས་པ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ནི་ཆགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་ལྟུང་བ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཡང་བར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​ཁུར་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱེར་ཅིག །​མ་བླངས་པ་ནི་མ་ལེན་ཅིག །​བླངས་པ་ནི་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཁུར་ཆེན་པོ་ཁྱེར་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མ་བླངས་པ་མི་ལེན་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བླངས་པ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བགྱིད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཡང་བར་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བཅད་དོ། །​ཁུར་ཆེན་པོ་བཀུར་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། །​མ་བླངས་པ་མི་བླང་བ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའོ། །​བླངས་པ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་སྨད་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​བསྟོད་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​ཉེ་བར་བསྙེན་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​སྤང་བར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྨོད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བསྟོད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལགས། ཇི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-247#UT22084-066-002-247