Degé Kangyur volume 66, F.25.a

རྩི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བག་ཡོད་པའོ། །​དུག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་བག་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བག་ཡོད་པར་བྱ་ཞིང་བག་མེད་པའི་སེམས་དང་མ་འདྲེས་པར་བྱའོ། །​དུག་མེད་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་དང་བསྟེན་པར་མི་བྱའོ། །དུག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལ་བདུད་རྩི་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱ་བ་ལ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བྱ་བ་ལ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བར་གྱིས་ཤིག །​དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་བར་བགྱི་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བགྱི་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་སྟེ། དེ་དག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བྱའོ། །​མངོན་པར་མི་དགའ་བ་ནི་བདུད་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྟེ། དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱའོ། །​དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ནི་འཁོར་བ་ན་སྲེད་པ་ནི་ཟླ་ཡིན་པའོ། །​དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ཡོངས་སུ་གཅད་པ་ནི་འགོག་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་བཅིང་བས་བཅིངས་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​བཅིང་བས་བཅིངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁྲོལ་ཅིག །​གྲོལ་བ་རྣམས་ལའང་བསྙེན་བཀུར་གྱིས་ཤིག །​མ་གྲོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བཅིང་བས་བཅིངས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བཅིངས་པ་རྣམས་དགྲོལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་གྲོལ་བ་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-245#UT22084-066-002-245