Degé Kangyur volume 66, F.24.b

ཡང་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་བ་དག་ནི་རྙོག་པ་ཅན་དུ་བགྱི་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྙོག་པ་ཅན་དག་ནི་དང་བར་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྙོག་པ་མ་མཆིས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྟག་ཏུ་དང་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། དང་བ་དག་རྙོག་པ་ཅན་དུ་བྱ་བ་ནི་མཉམ་པར་གཞག་པའི་སེམས་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དག་གིས་བསྒོ་བའོ། །​རྙོག་པ་ཅན་དག་དང་བར་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པས་རྙོགས་པའི་སེམས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་དང་བར་བྱ་བའོ། །​རྙོག་པ་མེད་པར་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའོ། །​རྟག་ཏུ་དང་བར་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་དང་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ལུགས་ལས་བཟློག་པར་འཇུག་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​ལུགས་བཞིན་དུ་ཡང་སློབས་ཤིག །​སྤྱིའུ་ཚུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱང་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལུགས་ལས་བཟློག་པར་འཇུག་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ལུགས་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྤྱིའུ་ཚུགས་ཀྱི་རྒྱུད་འཚལ་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ལུགས་ལས་བཟློག་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ནི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལས་ཕྱིར་ལོག་པའོ། །​ལུགས་བཞིན་དུ་བསླབ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །​སྤྱིའུ་ཚུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་ལོག་སྟེ་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྣང་བར་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་བདུད་རྩི་དང་དུག་ཏུ་མ་འདྲེས་པར་གྱིས་ཤིག །​དུག་མེད་པ་རྣམས་དང་མ་བསྟེན་ཅིག །​དུག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བདུད་རྩིའི་སྦྱིན་པ་གྱིས་ཤིག །གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བདུད་རྩི་དང་དུག་ཏུ་མ་འདྲེས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དུག་མ་མཆིས་པ་རྣམས་དང་མི་སྟེན་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དུག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བདུད་རྩིའི་སྦྱིན་པ་བགྱིད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། བདུད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-244#UT22084-066-002-244