Degé Kangyur volume 66, F.16.a

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་དུ་གྱིས་ཤིག །​འཁོར་བར་སྦྱོར་བ་ཅན་དུ་གྱིས་ཤིག །​འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་གནས་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​དེ་དག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་དང་འཁོར་བར་སྦྱོར་བ་ཅན་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་འཁོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་མི་གནས་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཆི་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསགས་པའི་ཕྱིར་འཁོར་བར་སྦྱོར་བ་ཅན་ཡིན། འཕགས་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དག་སྟེན་པའི་ཕྱིར་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལའང་མི་གནས་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་རང་གི་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོངས་ཤིག །​ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་སྲུངས་ཤིག །​སེམས་དཔའ་བ་ཅན་དུ་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རང་གི་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་གཞན་གྱི་སེམས་སྲུང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སེམས་དཔའ་བ་ཅན་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཉོན་མོངས་པ་སེལ་བས་རང་གི་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན། ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པས་གཞན་གྱི་སེམས་སྲུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་གཏོང་བས་སེམས་དཔའ་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱ་བ་དང་ཡང་འགལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་སྣང་བར་གྱིས་ཤིག །​བྱས་པ་ལ་ལན་རེ་བ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བགྱི་བ་དང་མི་འགལ་བར་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མི་བགྱི་བ་ལ་ཡང་གདའ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བགྱི་བ་ལ་ལན་རེ་བ་མ་མཆིས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། བྱ་བ་དང་འགལ་བར་མི་བྱ་བ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བྱའོ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-227#UT22084-066-002-227