Degé Kangyur volume 64, F.177.a

ཏུ་མེད་པ། བགྲང་བ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཤིན་ཏུ་བསྲེག་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་པ་མང་པོ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་དགྲ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ལྷ་སྦྱིན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ན་བསྲེགས་པ་གཉིས་ཀྱང་ཕྲད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་སྡིག་པས་འཚོ་བ་ཞིག་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་སྐྱེས་པའི་རབས་བརྒྱ་སྟོང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། ལྷ་སྦྱིན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕྲད་ཅིང་འགྲོགས་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཇི་ཙམ་དུ་ལྷ་སྦྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བགྲོངས་པར་སེམས་པ་དེ་ཙམ་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ངེས་པར་བསྲེག་པར་འགྱུར་བས་ན། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཡང་ཉམས་སུ་མྱོང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོངས་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་སེམས་པར་རུང་སྟེ། མི་དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ན་མས་ཀྱང་ཕྲད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ལྷ་སྦྱིན་དེ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་བརྒྱ་ལམ་ན་ཡང་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་སྡིག་ཅན་གཅིག་ཏུ་ཟིན་ན། ཤར་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་བཞིན་དུ་ལྷ་སྦྱིན་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བྱའོ། །​གང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་ཐབས་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཀྱང་བསམ་པར་མི་ནུས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​ལྷ་སྦྱིན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་གྱི། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེར་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བས་གདམས་ངག་བསྟན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དྲུག་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་གྱིས་ཤིག །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དཔེར་ན། གླང་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྡེག་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བོང་བུས་ཤིན་ཏུ་མི་བཟོད་དེ། གླང་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྡེག་པར་བྱ་བ་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1592#UT22084-064-002-1592