Degé Kangyur volume 64, F.176.b

དབྱེན་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་དྲུག་སྡེ་དང་བཅས་པ་ནི་ཤཱཀྱའི་རིགས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་ཡང་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་མི་སྤྱོད་ན་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​ལྷ་སྦྱིན་དྲུག་སྡེ་དང་བཅས་པས་ཤིན་ཏུ་བྱམས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་ནི་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་ནི་མུ་གེའི་མགོ་བྱི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་དྲུག་སྡེ་དང་བཅས་པ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པས་བསྡམས་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་ནི་སྡིག་པ་ལ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་ནི་སྡིག་པ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷ་སྦྱིན་དྲུག་སྡེ་དང་བཅས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐབས་ཀྱི་དགེ་སློང་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ནི་རྟག་ཏུ་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ན་རྩེ་བར་བྱེད་དེ། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པར་བལྟའོ། །​ལྷ་སྦྱིན་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་ལྟོས་དང་། དཔེར་ན་ཡུལ་གཞན་གྱི་འདྲོན་པ་མི་གཉིས་ཤིག་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་ཞིག་ན་འདུག་འདུག་པ་ལས་ཕྱིར་རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བར་ཆས་ཏེ། གཅིག་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སོང་། གཅིག་ནི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་ན། ཇི་ཙམ་དུ་སོང་བ་དེ་ཙམ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཇི་ཙམ་དུ་སོང་བ་དེ་ཙམ་དུ་མི་དེ་གཉིས་ཕྱིར་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ལྷ་སྦྱིན་གཉིས་ཀྱང་གལ་ཏེ། ཐབས་ཤིག་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་ཁྱད་ཆེ་བར་མངོན་ནོ། །​བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་འདིར་མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྲོག་གཅོད་པ་བྱས་ན་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་བསྲེག་པར་འགྱུར་ལ། བསོད་ནམས་བྱས་ན་ལོ་བྱེ་བ་སྙེད་དུ་མཐོ་རིས་སུ་མངོན་པར་རྩེ་བར་འགྱུར་བས་ན་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་བག་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒོས་པ་མ་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་བགྲོངས་པར་བསམས་སུཟིན་ན། དེ་ལྟར་སེམས་གཅིག་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེས་ཀྱང་ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག་གྲངས་མེད་དཔག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1591#UT22084-064-002-1591