Degé Kangyur volume 64, F.56.a

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་རབ་ཏུ་སིམ་པར་བྱེད་པ་ནས་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བའི་བར་དུ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བ་རྣམས་ཡིན། འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན། ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷན་ནེར་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན། དགེ་བའི་ཆོས་མངོན་པར་ཤར་བ་རྣམས་ཡིན། དེ་དག་གི་ཟག་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཡིན། སྣང་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན། མུ་སྟེགས་ཅན་ངན་པའི་ལུགས་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འདུག་པ་རྣམས་ཡིན། མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པ་ཀུན་སྟོན་པ་རྣམས་ཡིན། ཆོས་དཀར་པོའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན། སྐྱེ་བོ་དགེ་བ་དགའ་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བ་ནས། ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བོ་དགེ་བ་དགའ་བའི་བར་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་མུན་པ་མུན་ནག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་ཏོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་པད་མ་རྣམ་པར་འབྱེ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་གདུལ་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་པད་མ་རྣམ་པར་འབྱེ་བར་བྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷན་ནེར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རབ་ཏུ་ལྷན་ནེར་བྱེད་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དག་ནམ་སྣང་བ་དེའི་ཚེ་ན་ཤར་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྣམས་ནམ་སྣང་བ་དེའི་ཚེ་ན་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཤར་ཅེས་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ནམ་མེད་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནུབ་ཅེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1108#UT22084-064-001-1108