Degé Kangyur volume 64, F.56.b

དཔེར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ནམ་མེད་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནུབ་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་ནམ་མེད་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ན་ཟག་པ་ཟད་ཅེས་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྣང་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་བྱེད་ཅིང་། གཏི་མུག་གི་མུན་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་ཁེབས་པ་རྣམ་པར་སེལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་འོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་མེད་པར་བྱེད་ཀྱང་ཉི་མ་ནི་ངས་འོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་མི་སྣང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པས་འོད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་མུ་སྟེགས་ཅན་ངན་པའི་འོད་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་ངན་པའི་ལུགས་ཐམས་ཅད་འོད་མེད་པར་འགྱུར་མོད་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉི་མ་ནི་ངས་འདི་དག་འོད་མེད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པས་འོད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ལ་མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པ་ལེགས་པར་སྟོན་ཏོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བས་མཉམ་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་ལེགས་པར་སྟོན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་མཉམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་མི་མཉམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལམ་ངན་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་རྨོ་བརྐོ་བའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་དགེ་བའི་ཆོས་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ངོ་། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ན་སྐྱེ་བོ་དགེ་བ་ནི་དགའ་བར་འགྱུར་ལ། མི་སྲུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དག་མི་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ཤར་ན་ཡང་། སྐྱེ་བོ་དགེ་བ་རྣམས་དང་། མཁས་པ་རྣམས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ནི་དགའ་བར་འགྱུར་ལ། ལམ་ངན་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། མི་སྲུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་དང་། བྱིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1109#UT22084-064-001-1109