Degé Kangyur volume 63, F.259.b

ལགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སླད་དུའོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མི་སེམས་པས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་དེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་སེམས་མ་མཆིས་པ་ལགས་ཏེ། གང་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ནི་སེམས་མ་མཆིས་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་གང་མཚན་མ་དེ་དག་ལ་མི་གནས་པ་སྟེ། གང་མི་གནས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་ཉམས་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་པ་མེད་པ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་ཉམས་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ཇི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་དུ་འདི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ཞེས་བགྱི་བ་ཡུལ་མ་མཆིས་པ་སྟེ། གང་ཡུལ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་མ་བསྟན་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གཞན་ལ་ཐ་སྙད་བརྗོད་ལ། ཐ་སྙད་བརྗོད་པའི་ཆོས་དེ་དང་དེ་དག་ནི་ཆོས་དེ་ལ་མ་མཆིས་ཏེ། གང་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་ཡི་གེ་མ་མཆིས་པ་སྟེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་ཡི་གེ་དེ་དག་ནི་མ་མཆིས་པ་ལགས་ལ། གང་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་བརྗོད་པ་མ་མཆིས་པ་སྟེ། གང་བརྗོད་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་བརྗོད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་བརྗོད་པ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-713#UT22084-063-010-713