Degé Kangyur volume 63, F.260.a

མ་མཆིས་པ་སྟེ། གང་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་དང་གང་བསྟན་པ་དེ་དང་དེའི་ཆོས་དེ་དང་དེ་དག་དེ་ན་མ་མཆིས་ལ། གང་གཞན་ཡང་མ་མཆིས་པ་དེ་དག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་སྟེ། གང་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལགས་སོ། །​གང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ལགས་ལ་ཆོས་དེ་དག་ཀྱང་མཉམ་པ་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཆོས་དེ་དག་ནི་ངེས་པར་བྱུང་བ་མ་ལགས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་བརྗོད་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་གནས་བརྟན་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་གཞོན་ནུ་པད་མ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​པད་མ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཁྱོད་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་འདོད་པ་མེད་དམ། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་འདོད་པ་མ་མཆིས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་ཆོས་འདི་དག་ལ་བདག་ཅིག་ཁོ་བོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ན་ནི་ཆོས་དེ་དག་ལ་ཁོ་བོ་འདོད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། པད་མ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་དེ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ངམ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བདག་ཅིག་ཁོ་བོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བདག་གིས་འདུས་བྱས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། པད་མ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ངམ། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་དངོས་པོར་བྱས་པར་ཡང་འགྱུར་ན། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལས་གཞན་པར་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སེམས་དང་བཅས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་གཞོན་ནུ་པད་མ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ་ལེགས་སོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-714#UT22084-063-010-714