Degé Kangyur volume 63, F.252.b

ལྟོས་ཤིག །​ལ་ལ་ཞིག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་པར་མི་བྱེད་ཅིང་འཆང་བར་མི་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་མི་སྟོན་པ་ནི་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པའི་ཕུལ་ལ་བརྙས་པ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གང་དག་གིས་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་བརྙས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ལ་ཡང་བརྙས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་གང་དག་གིས་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་བརྙས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ་སྐུལ་བ་འདིས་ཇིར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་རྨོངས་པ་དེ་དག་ནི་མངོན་པར་བརྩོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བསྐུལ་བ་ན་རང་གི་སེམས་ཀྱང་མི་ཤེས་ཤིང་རང་གི་གནས་ཀྱང་མི་ཤེས་ལ། དེ་དག་མི་ཤེས་པས་བསྐུལ་བ་ཡང་འཛིན་པར་མི་བྱེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བརྙས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ལ་བརྙས་པར་བྱེད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་མ་བརྙས་པའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་སྐྱེས་བུ་རྨོངས་པ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པས་བདག་ཉིད་ལ་བརྙས་པར་འགྱུར་གྱི། གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བརྙས་པར་འགྱུར་བའམ། ཆོས་ལ་བརྙས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་བརྙས་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་བརྙས་པ་མེད་པའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བརྙས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱས་སུ་མི་འགྱུར་བར་ཆོས་འདི་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབུམ་ཕྲག་ཚད་མེད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཟླ་འཕགས་འོད་ཟེར་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མ་མངོན་འཕགས་འོད་ཟེར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-699#UT22084-063-010-699