Degé Kangyur volume 63, F.252.a

གང་ལ་ལ་དག་མདོ་སྡེ་འདི་འཆང་ངམ། སྟོན་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་པོ་མང་པོ་ལ་རེ་བར་བྱའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིར་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བསྡུས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདིར་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བགྲོ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་བགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་བགྲོ་བ་འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་དམན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་འོང་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་འོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་དམན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་བགྲོ་བ་འདི་གང་དག་གི་ལག་ཏུ་འོང་བར་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པར་འགྱུར་ལ། སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པ་རྣམས་དང་། སེམས་ཚར་བཅད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་བགྲོ་བ་འདི་སེམས་ཅན་སེམས་ཚར་མ་བཅད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་འདི་ནི་བདུད་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་བདུད་སྡིག་ཅན་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ནུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་པར་བྱེད་དེ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལ་བདུད་ཀྱི་ལས་ཕྲ་བ་རྣམས་དང་། བདུད་ཀྱི་ལས་ཤིག་ཤིག་པོ་རྣམས་དང་། བདུད་ཀྱི་ལས་ཐག་རིང་བ་རྣམས་སུ་བལྟ་ཞིང་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཕམ་པར་ཡང་བལྟ་བར་བྱའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་མདོ་འདི་ལས་བདུད་ཀྱི་ལས་མང་པོ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བདུད་ཀྱི་ལས་ཐག་རིང་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུར་བལྟ་ཞེ་ན། མདོ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་བའོ། །​མདོ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །​མདོ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་བར་ཆད་མང་བའོ། །​མདོ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གཡེང་བ་མང་བའོ། །​མདོ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཉོན་མོངས་པ་མང་བའོ་ཞེས་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་གིས་མདོ་འདིའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ནས། དེ་དག་གིས་མ་ཤེས་པ་ན་བདུད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟིན་ཅིང་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པས་བཅིངས་ནས་མདོ་འདི་ལ་བརྩོན་པར་མི་བྱེད། འཛིན་པར་མི་བྱེད། འཆང་བར་མི་བྱེད། ཀུན་ཆུབ་པར་མི་བྱེད། སྟོན་པར་མི་བྱེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-698#UT22084-063-010-698