Degé Kangyur volume 63, F.248.a

དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅི་ལ་གནས་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་ལ་ཡང་གནས་ལ། དེ་དག་རང་བཞིན་ལ་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་འོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་སྒྲུབ་བཀོད་དུ་མ་མངོན་འཕགས་རྒྱལ་པོ་ཁྱུ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཡང་དག་པའི་མཐའ་གང་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་གནས་ནས་ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བའི་དྲི་བའོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཅི་ལ་གནས་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། མ་འོངས་པའི་མཐའ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་མཐའ་གང་ལ་གནས་པ་ལྟར་འདས་པའི་མཐའ་ཡང་དེ་ལྟར་གནས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་མཐའ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཚིག་གི་དོན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འཆི་འཕོ་མེད་ཅིང་མ་སྐྱེས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདས་པའི་མཐའ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཚིག་གི་དོན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཐའ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་འདས་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འོངས་པའི་མཐའ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཚིག་གི་དོན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་མ་འོངས་པའི་མཐའ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་མ་འོངས་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-690#UT22084-063-010-690