Degé Kangyur volume 63, F.247.b

འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཁོ་བོ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བའི་དྲི་བའོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཅི་ལ་གནས་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཉིད་ལ་དྲིས། ཁྱོད་ཇི་ལྟར་བཟོད་པ་དེ་ལྟར་ལན་ཐོབ་ཤིག །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སོས་ཀའི་ཟླ་བ་ཐ་མ་དྲོ་ཞིང་ཚ་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། མི་ཉམ་ཆུང་བ་ཞིག་གིས་སྨིག་རྒྱུ་གཡོ་བ་མཐོང་བ་ལས་དེ་སྐོམ་པར་གྱུར་ལ། དེའི་གྲོགས་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀྱང་སྨིག་རྒྱུ་དེ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཤས་ཆེར་འགྲོ་ཞིང་། འདི་ལྟར་སྨིག་རྒྱུ་དེ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཞིང་གང་དུ་འགྲོ་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དེ་དག་གི་སྐོམ་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། མི་དེ་དག་གི་འདུ་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཅི་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུ་གནས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆབ་ཀྱང་མ་མཆིས་ལགས་ན་གནས་པ་ལྟ་ག་ལ་མཆིས་ཏེ། གནས་པ་མ་མཆིས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་བརྗོད་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མེ་ཏོག་སྒྲུབ་བཀོད་དུ་མ་མངོན་འཕགས་རྒྱལ་པོ་ཁྱུ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་གཙོ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ངས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ནས། ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-689#UT22084-063-010-689