Degé Kangyur volume 63, F.242.b

བྱ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི་ཚུ་རོལ་ན་ཡང་མེད། ཕ་རོལ་ན་ཡང་མེད། གཉི་གའི་བར་ན་ཡང་མེད་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་འདུ་ཤེས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། འདུ་ཤེས་དེ་གང་ཞེ་ན། མི་རྟག་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། བདག་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། མི་སྡུག་པར་འདུ་ཤེས་པའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཅིའི་ཕྱིར་འདུ་ཤེས་ཚུ་རོལ་ན་ཡང་མེད། ཕ་རོལ་ན་ཡང་མེད། གཉི་གའི་བར་ན་ཡང་མེད་ཅེ་ན། མི་རྟག་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་རྟག་པ་ཁོ་ནར་འདུ་ཤེས་པར་ལྟོས་ཤིག །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉི་གའི་བར་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་གཉི་གའི་བར་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གང་ན་བར་མེད་པ་དེ་ན་དབུས་ཀྱང་མི་དམིགས་ན་དེ་ལ་མཐར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གང་ན་དབུས་མི་དམིགས་པ་དེ་ན་མཐའ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​གང་ན་མཐའ་མི་དམིགས་པ་དེ་ན་འགྲོ་བ་ཡང་རྣམ་པར་ཆད་དོ། །​གང་ན་འགྲོ་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་དེ་ན་སུ་ཡང་སོང་བ་མེད་དོ། །​གང་ན་སུ་ཡང་སོང་བ་མེད་པ་དེ་ན་འགྲོ་བ་ཡང་མེད་དོ། །​གང་ན་འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་ན་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་དོ། །​གང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པ་དེ་ནི་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་གནས་པ་ཁོ་ནའོ། །​བྱང་ཆུབ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཛིན་པ་མེད་པའོ། །​འཛིན་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་མཆོག་ཅེས་བརྗོད་དོ། །​དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཛིན་པ་མེད་པའོ། །​ཅིའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་མེད་ཅེ་ན། དམིགས་པ་མི་འཛིན་པ་དེའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་མེད་པ་ཞེས་བརྗོད་དེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གོ། །​དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཟབ་མོ་བསྟན་ཅིང་དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་བཤད་དེ། འདི་ལྟར་མ་བྱས་པ། མ་བསྒྱུར་བ། མ་བཤིག་པ་སྟེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ངོ་། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ཞེ་ན། གང་བདག་གི་དངོས་པོ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ཞེས་བྱའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཟབ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཟབ་མོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བརྟན་པ་རྣམས་འཇུག་པའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བརྟན་པ་དག་གང་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཏེ་དེ་དག་འཇུག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-679#UT22084-063-010-679