Degé Kangyur volume 63, F.242.a

བྱིས་པ་གནས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། བྱིས་པ་གནས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཅི་ནས་གནས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། འདུ་ཤེས་གནས་པར་བྱེད་དོ། །​འདུ་ཤེས་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། སྲིད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འདུ་ཤེས་པའི་བར་དང་། མིག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། རྣ་བར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། སྣར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ལྕེར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ལུས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནས་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདུ་ཤེས་པར་ཡང་གནས་པར་བྱེད་དོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདུ་ཤེས་པ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་མེད་པའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྱིས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་དང་། ཆུ་ཀླུང་འཁྱིལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཞེ་ན། སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གང་ན་སུའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་མ་ཡིན་པའོ། །​སུའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱོད་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་སྤྱོད་ཡུལ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སེམས་དེ་དང་། སྤྱོད་པ་ཆེན་པོ་དེ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱོད་པ་སྦེད་པར་བྱེད་པའོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​དེ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེས་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དངོས་པོ་མེད་དོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་ཅེ་ན། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་རྟག་པའོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་སྡུག་པའོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བདག་མེད་པའོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་སྲིད་པ་མི་གཙང་བའོ། །​གང་མི་དབེན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ། །​ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-678#UT22084-063-010-678