Degé Kangyur volume 63, F.241.b

པར་འཕགས། །​ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་བཞི་པོ་ལ། །​རྒྱལ་རིགས་བཞི་པོ་རྟག་པར་ནི། །​འགྲོ་བ་ངན་པར་དེ་མི་འགྲོ། །​དེ་ལ་བདེ་འགྲོ་རྙེད་མི་དཀའ། །​སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་མཐོང་འགྱུར་ཞིང་། །​དེ་ལས་ཆོས་ཀྱང་ཉན་བྱེད་ལ། །​རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡི། །​ཟབ་མོའི་ཆོས་ནི་ཤེས་པར་འགྱུར། །​ཆོས་བཞི་དག་ལ་རྟེན་བྱེད་ཅིང་། །​སེམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སྔོ་བྱེད་ན། །​ཡར་གྱི་ངོ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟར། །​དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བར་འགྱུར། །​སེམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སྔོ་བྱེད་ཅིང་། །​ཆོས་མཆོག་དག་ནི་ཚོལ་བྱེད་ན། །​རྐང་གཉིས་དམ་པ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །​འཇིག་རྟེན་དམ་པར་དེ་འོས་སོ། །ཆོས་ནམས་ཀུན་གྱི་དམ་པ་སྟེ། །​ཆོས་མཆོག་དག་ནི་སྟོན་པ་པོ། །​དེ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་ནས་ནི། །​ཐེག་པ་མཆོག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར། །​རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་གང་ཞིག་ནི། །​ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་ཚོལ་འདོད་པ། །​ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །​ཆོས་བཞི་པོ་ལ་སྟེན་པར་བྱོས། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་མཆོག་འོས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་རྣམ་པར་འབྱེད་དོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གང་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །​སུས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སུས་ཀྱང་མི་འཛིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་དག་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གང་ཇི་ཙམ་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་ནོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བའོ། །​གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་སུ་དམིགས་ན་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་གྱུར་ན་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདུ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བརྡའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདུ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆགས་པའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདུ་ཤེས་ཡོད་ན་བྱིས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྱིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱིས་པ་གནས་པར་བྱེད་པའོ། །​ཅིའི་ཕྱིར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-677#UT22084-063-010-677