Degé Kangyur volume 63, F.234.a

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཛུམ་པ་མཛད་མ་ཐག་ཏུ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་འོད་ཀྱིས་སྣང་བར་བྱས་ཤིང་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཏོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མ་མཆིས་རྐྱེན་མ་མཆིས་པར་འཛུམ་པ་མི་མཛད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛུམ་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་ནི་གང་ལགས། རྐྱེན་ནི་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་དང་། གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷའི་བུ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཁྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་དག་གོ། །​བྲམ་ཟེ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ནི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་སོ། །​ལྷའི་བུ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སྐྱེས་སོ། །​ལྷའི་བུ་སུམ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་པོ་འདི་དག་ལྷའི་རིས་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དག་ཏུ་ཡང་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ནས་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཀུན་ནས་སྣང་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དཔེར་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བལྟ་ན་སྡུག་པ་རྟག་ཏུ་བརྒྱན་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་བརྒྱན་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་འཛུམ་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །​རྐྱེན་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་འདི་ཉིད་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ལྷོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-662#UT22084-063-010-662