Degé Kangyur volume 63, F.233.b

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་ནམ་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་གླང་པོ་ཆེའི་ཚོགས་དང་། རྟ་པའི་ཚོགས་དང་། ཤིང་རྟའི་ཚོགས་དང་། དཔུང་བུ་ཆུང་གི་ཚོགས་དང་། མིའི་ལུས་དག་སྤྲུལ་ཏེ་འོང་ཞིང་འགྲོ་བའམ། ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་གི་ཚོགས་དག་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་གི་ཚོགས་དེ་གང་ན་གནས། དཔུང་གི་ཚོགས་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་གང་ཡང་དེ་ན་སྣང་ངམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ན་དཔུང་གི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མ་མཆིས་ན་སྣང་བར་འགྱུར་བའམ། གང་ན་གནས་པར་འགྱུར་བའམ། མངོན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག་མཆིས། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ནམ། སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་དེ་ན་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མངོན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། འཇམ་དཔལ་གནས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཏེ་ང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བའི་དྲི་བའོ། །​བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་དང་། གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷའི་བུ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཁྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་དག་གོ། །​བྲམ་ཟེ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ནི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་སོ། །​ལྷའི་བུ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཚེ་འཛུམ་པ་མཛད་དེ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་གང་གི་ཚེ་འཛུམ་པ་མཛད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་སྒོ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཁ་དོག་དུ་མ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། བཙོད་ཀ་དང་། ཤེལ་དང་། དངུལ་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དག་བྱུང་ནས་དེ་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་སོང་ནས་སླར་ལོག་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-661#UT22084-063-010-661