Degé Kangyur volume 63, F.234.b

ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འོག་གི་ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བགྲོ་བ་འདི་ཉིད་སྟོན་པར་མཛད་དེ། ངས་ཡི་གེ་གང་གིས་བསྟན་པ་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་སྟོན་པ་མཛད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནམ་མཁས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒྲགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བགྲོ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནམ་མཁས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱམས་པས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནམ་མཁས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་སྒྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡན་ལག་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་མཆོག་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ལ་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-663#UT22084-063-010-663