Degé Kangyur volume 63, F.233.a

ལ་གནས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་གང་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་གནས་ཏེ། ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བའི་དྲི་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་སྲུང་གི་བདག་པོ་སྤྲིན་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྲུང་གི་བདག་པོ་སྤྲིན་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྒྲོན་མས་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་གང་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་གནས་ཏེ། ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་མཆོག་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་ལ་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་གང་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་གནས་ཏེ། ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཞེས་བགྱི་བ་གང་ལ་གནས་པ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དཔེ་བསྟན་པར་བྱའོ། །​དཔེས་བཀའ་སྩལ་བའི་དོན་འདིར་མི་ཁ་ཅིག་གིས་ཤེས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-660#UT22084-063-010-660