Degé Kangyur volume 63, F.232.b

འདེབས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ཞིག་འདི་ནས་སོང་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ལ། དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་སྨྲ་སྟེ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྨྲ་བའི་ཚེ་བྲག་ཅའི་སྒྲ་ཞིག་གྲག་པར་གྱུར་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་ནི་བྲག་ཅ་ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་བྲག་ཅ་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་དམ། ཅི་བྲག་ཅ་སྔ་མ་ཤོས་ཀྱི་སྒྲ་བྲག་ཅ་ཕྱི་མ་ཤོས་གཞན་གྱིས་ཤེས་སམ། འོན་ཏེ་ཕན་ཚུན་དུ་ཐོས་སམ་ཀུན་ཏུ་ཤེས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྲག་ཅ་སྔ་མ་ཤོས་དེའི་སྒྲ་དེ་དག་བྲག་ཅ་ཕྱི་མ་ཤོས་ཀྱིས་ཐོས་པའམ་འཚལ་བ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྲག་ཅ་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་སྟེ། རྣམ་པར་རིག་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བའི་དྲི་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱིས་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱིས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​དེ་ལ་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཇི་ལྟར་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འདུ་ཤེས་ལ་གནས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འདུ་ཤེས་ལ་གནས་པ་མེད་དོ། །​དེས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་ན་གནས་པ་མེད་པས་ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱིས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་མཆོག་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-659#UT22084-063-010-659