Degé Kangyur volume 62, F.66.b

སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་ལ་མི་སྙེན་ཅིང་མི་སྟེན་ལ། བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྲིས་པར་མི་བྱེད། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་མི་བྱེད། ཀུན་དགའ་ར་བ་འམ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། འཆག་སར་སྤྱོད་ཡུལ་འཐུན་པར་གནས་པར་མི་བྱེད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀློག་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་མི་བྱེད། སེམས་པར་མི་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་གང་ཀློག་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ཀློག་ལ། གང་སྟོན་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་སྟོན་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལང་ཚོ་དང་། སྟོབས་དང་། མཐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ནི་འདོད་ན་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་ནས་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་འགྲོའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་། ལང་ཚོ་དང་། མཐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡང་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་ཞིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ཉིད་འདའ་བར་འདོད་ལ། དེར་ཡང་དེའི་བྱ་བ་དང་། བྱ་བ་ཆེན་པོ་དང་། དོན་དང་། དོན་ཆེན་པོ་དང་། ཆེད་ཆེ་བ་དང་། ཆེད་ཆེ་རབ་ཅིག་ཡོད་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་བྱ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་དཔྱོད་དེ། མ་ལ་བདག་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་ན། འཇམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-224#UT22084-062-002-224