Degé Kangyur volume 62, F.67.a

དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། མི་དེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་ནུས་སམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྔོ་ཐོགས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་ལ་མི་སྙེན་མི་སྟེན་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྲིས་པར་མི་བྱེད། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་མི་བྱེད། ཀུན་དགའ་ར་བའམ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། འཆག་སར་སྤྱོད་ཡུལ་འཐུན་པར་གནས་པར་མི་བྱེད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀློག་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་མི་བྱེད། དཔྱོད་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་གང་ཀློག་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ཀློག་ལ། གང་སྟོན་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་སྟོན་ཅིང་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀློག་པ་རྣམས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་གུས་པ་དང་བཅས། ཞེ་ས་དང་བཅས་པར་བྱེད་ཅིང་དེར་གཞོལ། དེར་འབབ། དེར་བབ་ལ། དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ཏེ། དེ་དག་ལ་སྙེན་ཅིང་སྟེན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད། དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྲིས་པར་བྱེད། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད། དེ་དག་དང་ཀུན་དགའ་ར་བའམ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། འཆག་སར་སྤྱོད་ཡུལ་འཐུན་པར་གནས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་སྡུད་ལ་འཆང་བར་བྱེད། མར་མེ་དང་། བདུག་པ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་དག་གིས་མཆོག་ཏུ་གུས་པར་མཆོད་པར་བྱེད། དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀློག་ཅིང་ཁ་ཏོན་བྱེད་ལ། དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-225#UT22084-062-002-225