Degé Kangyur volume 62, F.66.a

ཆེན་པོ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་འགྲོ་བ་འམ། སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་སྤྱད་པར་ནུས་སམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤིང་ཆེན་པོ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དེས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཕྱིར་ཕུལ་ཞིང་བཟློག་སྟེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བར་ཡང་མི་འགྱུར། འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲོལ་མི་ནུས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གླང་པོ་ཆེའི་ཤིང་རྟས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ཉིད་འདའ་བར་འདོད་ལ། དེར་ཡང་དེའི་བྱ་བ་དང་། བྱ་བ་ཆེན་པོ་དང་། དོན་དང་། དོན་ཆེན་པོ་དང་། ཆེད་ཆེ་བ་དང་། ཆེད་ཆེ་རབ་ཅིག་ཡོད་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་བྱ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་དཔྱོད་དེ། མ་ལ་བདག་གིས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འགྲོ་བས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་བྱ་གོར་མ་ཆག་སྙམ་ནས། འཇམ་དཔལ་མི་དེ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འགྲོ་བས་ལམ་དེར་ཞུགས་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། མི་དེས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འགྲོ་བས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་ནུས་སམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྔོ་ཐོགས་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྒྱུད་དེའི་ལོ་དུས་རིང་མོ་ཞིག་གིས་རྔོ་ཐོགས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-223#UT22084-062-002-223