Degé Kangyur volume 62, F.29.b

པའི་ཕྱིར་རོ། །​བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ནི་དམིགས་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པར་དཀའ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པར་དཀའ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པར་དཀའ་བ་ནི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བྱ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྙོག་པ་མེད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྙོག་པ་མེད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྙོག་པ་མེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ཟད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ཟད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ཟད་པ་ནི་དཔེ་དང་དཔེར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ཕྱེད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ཕྱེད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་མི་ཕྱེད་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མི་ཕྱེད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མི་ཕྱེད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མི་ཕྱེད་པ་ནི་ནང་རྣམ་པར་དག་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-766#UT22084-062-001-766