Degé Kangyur volume 62, F.10.b

ཅང་མོ་ཤམ་གྱི་བུ་དང་མཚུངས་པའོ། །​བདག་ནི་སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སྨིག་རྒྱུ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སྨིག་རྒྱུ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སྨིག་རྒྱུ་ཤེས་པ་ནི་སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ནི་སྨིག་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྨིག་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ལས་སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་གཞན་མེད་པས་སྨིག་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཉིད་སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྨིག་རྒྱུ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའོ། །​བདག་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གཞན་མེད་པས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའོ། །​ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་མ་རིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རིག་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་མ་རིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རིག་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རིག་པ་ནི་མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིག་པ་ནི་མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-833#UT22084-062-001-833