Degé Kangyur volume 62, F.11.a

རིག་པ་ནི་མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ལས་རིག་པ་གཞན་མེད་པས་མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་རིག་པ་སྟེ། མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རིག་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པའོ། །​བདག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་འདོད་ཆགས་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས་གཞན་དག་ཀྱང་འདོད་ཆགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་འདོད་ཆགས་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་འབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་འདོད་ཆགས་མེད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་མེད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་འདོད་ཆགས་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་འདོད་ཆགས་མེད་པ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདོད་ཆགས་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མེད་པའོ། །བདག་ནི་ཞེ་སྡང་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཞེ་སྡང་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཞེ་སྡང་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཞེ་སྡང་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཞེ་སྡང་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཞེ་སྡང་མེད་པ་ནི་ཞེ་སྡང་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཞེ་སྡང་མེད་པ་ནི་ཞེ་སྡང་གི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེ་སྡང་གི་རང་བཞིན་ལས་ཞེ་སྡང་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་ཞེ་སྡང་གི་རང་བཞིན་ཉིད་ཞེ་སྡང་མེད་པ་སྟེ། ཞེ་སྡང་གི་རང་བཞིན་ཞེ་སྡང་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཞེ་སྡང་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་གཏི་མུག་དང་དབྱེར་མེད་པ། གཏི་མུག་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་གཏི་མུག་དང་དབྱེར་མེད་པ་གཏི་མུག་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་གཏི་མུག་དང་དབྱེར་མེད་པ་གཏི་མུག་མེད་པ་ནི་གཏི་མུག་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཏི་མུག་གི་རང་བཞིན་ལས་གཏི་མུག་མེད་པ་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཏི་མུག་གི་རང་བཞིན་ལས་གཏི་མུག་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་གཏི་མུག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་གཏི་མུག་མེད་པ་སྟེ། གཏི་མུག་གི་རང་བཞིན་གཏི་མུག་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏི་མུག་མེད་པའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-729#UT22084-062-001-729